Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 

1e    Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een stage- of instructietoelating uitgereikt en gecontroleerd door MOW Vlaanderen (Mobiliteit en Openbare Werken).

 

2e    Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is, dit gebeurt in gezamenlijk overleg.

 

3e     Één praktijkles duurt steeds 120  minuten, evaluatie inbegrepen.  De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.

 

4e     De rijschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering zoals wettelijk is voorzien.

 

5e     De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren na 20 uur rijles indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten.

 

6e     De lesgever mag weigeren om met jou op Praktijk examen te gaan, indien hij van mening is dat je kennis en ervaring nog onvoldoende is om te slagen op je examen. De lesgever mag tevens ook geen rijles geven indien je de talen ( Nederlands, Engels, Frans, Duits) niet voldoende beheerst.

 

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

 

1e     Zorg er voor, dat je tijdig aan de rijschool bent voor de rijles.. Indien je niet op een afgesproken rijles aanwezig bent, zal je lesgever je bellen op je G.S.M.

 

2e     Een rijles en examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk 4 werkdagen voor het geplande  examen, of op uiterlijk 3 werkdagen voor de geplande rijles. Indien je deze opzegtermijn niet respecteert, zal je het les- en/of examengeld moeten betalen. De geannuleerde (en betaalde) lesuren komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wetgeving. Het verplaatsen van een examen of een rijles kan ;

  • Tijdens de openingsuren van het bureel zie rijschoolgoossens.be (nieuws)
  • Via Mail met vermelding van volledige identiteit en inschrijvingsnummer.
  • SMS is Ongeldig.

 

3e      De lesgever is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.

 

4e      Maak het overeengekomen opleidingsschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende onder de knie hebt.

 

5e      Als er bij de kandidaat een medische beperking is vastgesteld zoals bv  (ADHD, ADD, Autisme … ), gelieve dit altijd te melden aan de betreffende rijinstructeur.

 

Artikel 3 – Praktijkexamens

 

1e     Indien je lesgever voor +/- 80 % oordeelt dat je klaar bent om op examen te gaan deelt hij dit mede aan zijn kandidaat. Het examen kan zelf met je eigen wagen en begeleider of met de rijschool. De lesgever gaat 1 x tegen zijn advies in op Praktijk examen.

 

2e     Voor het afspreken van het praktijkexamen moeten volgende documenten in ons bezit zijn;

  • Een geldig voorlopig rijbewijs M18 of M36 minstens 9 maanden afgeleverd door de gemeente.
  • Een stageattest (Bijlage 4) afgeleerd door de gemeente na een vervallen M18 of M36
  • Een geldig M12.
  • Je geldige identiteitskaart voorzien van een elektronische chip.
  • Geldig Theorie examen (3 jaar geldig).
  • Voor de houders van een Buitenlands rijbewijs je geldige Id-Kaart, bewijs van slagen van het theorie examen en je buitenlands rijbewijs vertaald door een beëdigde tolk.

 

3e     Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

 

4e     Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen cat. B dien je opnieuw zes uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.

Nota ; De lesgever grijpt in bij dreigend gevaar. In principe is dit een niet geslaagd examen.

Veiligheid boven alles.

 

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

 

1e     Alle vergoedingen die je aan de rijschool betaalt zijn hieronder vermeld (21% BTW inbegrepen):

Categorie B
Dossierkosten € 30
Theorielessen € 125
Praktijkles per 2 uur € 130
Examenbegeleiding per uur € 65

 

2e     Wat de praktijklessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Indien de lesgever plaatsneemt achter het stuur om pedagogische redenen, wordt dit als lestijd gerekend.

3e    De retributies worden bij de aanvraag aan de rijschool betaald. Als je een praktijkexamen laattijdig annuleert (minder dan vier werkdagen vóór het examen. Een zaterdag wordt niet beschouwd als werkdag), dien je de toeslag of boete van 26€ te betalen. Indien het examen niet kan doorgaan door onze fout ( voertuig niet in orde of nodige documenten ontbreken ), kan U erop rekenen dat wij voor jou een nieuw examen regelen en dit op onze kosten. Volledig overzicht van alle retributies en toeslagen zie www.goca.be

4e     Het lesgeld voor een theoriecursus betaal je ten laatste 1 week voor de aanvang van de cursus. Lesboeken en ander materiaal betaal je contant bij ontvangst.

5e     Wens je een factuur te bekomen van de opleiding, dan dien je dit bij inschrijving te melden. Retro-actief een factuur vragen is niet mogelijk, maar er kan wel een kopie van een betalingsbewijs overhandigd worden.

 

Artikel 5  – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

 

1e     Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je dit in de eerste plaats formuleren aan de directeur van Rijschool Goossens. Goossens Willy, telefonisch op 012/233846  of via mail. Indien het meningsverschil niet naar wens wordt opgelost, kan je er melding van maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, via ombudsdienst@federdrive.be.

Artikel 6 – Vrijwaring

 

1e      De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schade tijdens de rijles. Dit is de verantwoordelijkheid van de lesgever.

2e      Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

3e      Bij een verkeersovertreding tijdens het examen grijpt de lesgever in om de veiligheid te garanderen.

4e    Rijles nemen onder invloed van alcohol en/of  andere middelen die het bewustzijn en rijvaardigheid kunnen beïnvloeden wordt niet getolereerd Als na een aanrijding of incident blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.

5e      Het is verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding of incident aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.