Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om onze diensten te leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de manier waarop wij bij Rijschool Goossens  de persoonsgegevens verwerken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf, een e-mailadres, schriftelijke correspondentie, enz.

Hoe verzamelen wij deze gegevens:

– gegevens worden door de klant zelf overhandigd aan Rijschool Goossens,

– Rijschool Goossens  wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van onze diensten,

– Rijschool Goossens   verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van onze diensten,

– Rijschool Goossens  ontvangt gegevens van klanten via derden, onder voorwaarde dat deze derden de betreffende gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste wijze hebben verworven en verwerkt.

 

Wat doen wij met deze gegevens ?

Verwerking: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van de persoonsgegevens.

 

Rijschool Goossens  verwerkt deze gegevens enkel op basis van:

– contractuele overeenkomst,

– na toestemming van de betreffende persoon,

– een gerechtvaardigd belang,

– een wettelijke verplichting,

 

Rijschool Goossens kan besluiten om deze gegeven binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie.

Deze gegevens worden onder verantwoordelijkheid van Rijschool Goossens doorgegeven aan deze partijen voor de verwerking.

De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij Rijschool Goossens zelf.

Rijschool Goossens ziet er op toe dat de gegevens op dezelfde manier vertrouwelijk en veilig worden beheerd en verwerkt.

 

Doeleinden van de verwerking

Rijschool Goossens verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om de verwerkingsdoelen te realiseren.

– Rijschool Goossens verzamelt deze gegevens zodat U kan deelnemen aan de activiteiten van Rijschool Goossens .

– om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het K.B. 23/03/1998 – K.B 10/07/2006 – K.B. 11/05/2004.

 

Onderstaande persoonsgegevens heeft Rijschool Goossens nodig voor bovenstaande doeleinden:

– persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens (voorlopig) rijbewijs,

– identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid,

– rijksregisternummer,

– persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan Rijschool Goossens geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bovenstaande beschreven doeleinden.

 

Deze derde partijen kunnen zijn:

– de inschrijving van de examens in een erkend examencentra,

– aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van een rijbewijs,

– bij verandering van rijschool,

– bij de bevoegde minister of zijn gemachtigde,

– de verwerking van boekhoudkundige gegevens.

– Rijschool Goossens geeft nooit personengegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten,

– Rijschool Goossens geeft nooit persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene tenzij de wetgeving Rijschool Goossens hiertoe verplicht.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Rijschool Goossens bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel.

Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd.

Volgens de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen artikel 6, 4° Lid is deze termijn maximaal 7 jaar.

 

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan Rijschool Goossens gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten :

– recht op informatie : Rijschool Goossens moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens Rijschool Goossens verwerkt,

– recht van inzage: de betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; Rijschool Goossens moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van Rijschool Goossens bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via Rijschool Goossens aan de betrokkene aan te leveren,

– recht op correctie: Rijschool Goossens moet de persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en moet eventuele derde partijen informeren als Rijschool Goossens hen gecorrigeerde gegevens heeft bezorgd. Tevens moet Rijschool Goossens de betrokkene meedelen aan welke derden de gecorrigeerde gegevens werden bezorgd en nazien indien de correctie werd doorgevoerd,

– recht op gegevensuitwissing: de betrokkene kan Rijschool Goossens vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van Rijschool Goossens (inclusief bestanden van derde partijen indien deze date voor Rijschool Goossens verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen,

– recht op beperking van de verwerking: wanneer de betrokkenen een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden,

– recht op overdraagbaarheid van gegevens: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker,

– recht van bezwaar: de betrokkene kan zich verzetten tegen direct marketing, verwerking o.b.v. gerechtvaardigde gronden en verwerking voor wetenschappelijke of historisch onderzoek. Alle betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming (bv. profiling).

 

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden :

– via email ter attentie van info@rijschoolgoossens.be

– via een schriftelijke aanvraag ter attentie van Rijschool Goossens, Maastrichtersteenweg 58, 3700 Tongeren.

 

Opmerking

De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van Rijschool Goossens voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

www.privacycommission.be .

De klanten die misnoegd zijn omdat Rijschool Goossens niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

via mail naar commission@privacycommission.be .

glenn goossens rijschoolinstructeur rijschool goossens
Onze lesgever
Glenn Goosssens

Ons doel is jonge bestuurders op te leiden tot zelfbewuste veilige bestuurders.

Toon ons

ook jouw hart en volg ons